ORGANISATION

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
Ordföranden
Sammanfattning av Flygvapnets ordförandekonferens 2017-03-29—30
Programmet bestod dels av ett antal genomgångar samt ett antal grupparbeten på följande områden; Ledning och organisation, Rekrytering till Flygvapnet, Kamratföreningsinformation, Regionindelning och värdförband samt Veteranbegreppet.

C LSS informerade om LSS. LSS flottiljförvaltare orienterade om det nya tre befälssystemet.

Anders Emanuelsson informerad om SMKR (Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund).

C Prod Flyg genomförde en mycket bra genomlysning av var Flygvapnet stod i utvecklingen av olika områden; Personal, JAS 39, Militärt FlygUtbildningSystem (MFUS), HKP, Tp och specialflyg, Bas, Stril, Tillgänglighet, Export, Systembalans, GROP och Ledningsutrednings-frågan i Försvarsmakten.

Om man skall sammanfatta Öv Magnus Liljegrens budskap så är det kärvt på de flesta områden. Några kommentarer från de olika områdena;

- Kritisk tillgång på flygförare men även annan flygvapenpersonal. Svårt att utbilda i kapp (utbildningskapaciteten räcker inte till) då det behövs både pengar och personal för att återta det behov man ser framför sig.

- För JAS 39 handlar det om flygplan tillgång vid ombeväpning till Gripen E då man tar 39 C/D och gör om till 39 E. Tittar på koncept att ta 39 A/B istället för 39 D

- På området - Militärt flygutbildningssystem- händer det mycket. SK 60 räcker till 2025. Nytt skolflygplan? Ersätts av SAAB/BOEING ?

- Hkp frågan utreds. På hur många platser skall man vara? Vilka Hkp-system skall finnas? Komplext område då NH 14 (HKP-14) ännu inte är operativ på all de områden som man vill ha den på.

- Tp och specialflyg handlar det bl.a. om ASC -890 vara eller icke vara. Återigen spökar ekonomi n. Statsflyget flyttar från Bromma till Arlanda. C 130 insats i Mali 2017-2018. C 130 gångtidsförlängs. Från 6 till 2 operativa flygplan.

- Bas är det område som var mest positiva signaler om. FM satsar 1 miljard för att öka rörlighet och skydd samt ta fram ett baseringskoncept. Ökad spridning på våra flottiljflygplatser ingår i detta.

- Vad avser tillgänglighet så ökar man UE/RD. Man arbetstidsplanerar på ett nytt sätt.

- Vad avser export så kan flygvapnet med 6 divisioner inte stödja SAAB/FMV. Flygplan och personal räcker inte. Ny idé är att SAAB/FMV får lösa exporten. Koncept klart till 2018.

- Systembalans är viktig. Det är ingen idé att fortsätta utveckla JAS 39 om man inte kan stödja med andra system som behövs. Det måste vara balans mellan stridsflyg, Bas, Stril, Tp o specflyg samt HKP. Här satsar man på ökad tillgänglighet, basskydd, Fixed Wing piloter OF. Hur behålla ASC-890 bl.a.

- GROP ses över för att öka tillgänglighet

- Ledningsutredningen innebär att de 3 försvarsgrenarna får en större roll. Staber för A, FV och M samt OPIL flyttar ut från HKV. Försvarsstab införs igen. FV-staben till Uppsala, Marinstaben till Muskö och Arméstaben till Enköping alternativt Livgardet.

Några klipp från övriga genomgångar;
Christian Braunstein från Sveriges Minnes Märken (SVMM) gick igen om det arbete som de bedrev om att katalogisera och sammanställa en förteckning över alla militära minnesmärken såväl inom landet som utom landet.
Utomlands finns det 320 st. minnesmärken i 30 länder och 4 världsdelar. Inom Sverige finns det 730 minnesmärken spridda till samtliga län.
Förteckningen delas in i; Krigstjänstmärken, fredsbevarande minnesmärken, gravar, och övrigt och redovisas i Sverige länsvis och internationellt per land.
Militära Kamratföreningar bör utse en kontaktman. Det finns skrivna skötselavtal mellan SV MM och några kamratföreningar för minnesmärken inom kamratföreningens ansvar. Kan få lite pengar, inte mycket, för skötsel från SV MM. Dock fås inga pengar till minnesmärken på militär mark. Besök SV MM hemsida för mer information. www.smvu.se eller www.svmm.se
Lite kuriosa fick vi. På frågan vilken är Sveriges första mission? Ingen av de närvarande svarade rätt men det gissades friskt. Det är 149-1850 efter första Schleswig Holstein kriget. Sverige och Norge fick i uppdrag att övervaka freden och det sändes 3000 militärer dit.

Anders Emanuelsson från SMKR pratade vision för SMKR. Han tipsade om att på deras hemsida fanns en mall för överenskommelse mellan kamratföreningen och värdförbandet.
Ny indelning i regioner och värdförband utreds av SMKR. Förändrade mötesformer blir ett resultat om man ändrar på organiseringen mellan HKV-SMKR-Värdförband-Kamratföreningar.

Svensk Flyghistorisk Förening (SFF) höll en kort genomgång. De vill gärna få ut en annons i vår kamratföreningstidning. De undrar också om de får tillgång till vårt medlemsregister för att kunna rekrytera medlemmar till SFF. Frågor vi får ta upp på nästa styrelsemöte.
Vi är idag inom flygfamiljens kamratföreningar ca 8500 medlemmar hos 118 kamratföreningar. Inom SMKR finns det 34 000 medlemmar. Vi är medlem i SMKR och det är det flesta flygvapen kamratföreningarna. Kvar är nog bara F6 kamratförening. Vi har en olycksfalls försäkring via SMKR när vi deltar i olika aktiviteter så avgiften, 1 kr per medlem, betalar sig fort.
Lite kort om grupparbetena. Gunnar Persson lovade återkomma en sammanställning av vad vi kom fram till i de olika frågorna. Jag har en pappers variant på grupparbetsunderlaget som jag tar med till nästa styrelsemöte.
 
Hans Hansson
Ordförande