ORGANISATION

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

                     
DAGORDNING STYRELSEMÖTE

Möte:                    Styrelsemöte nr 1 september 2017
Tid:                       2017-04-24 kl 1500 – 1630                      
Plats:                    Ordinarie lokal, föreningens styrelserum
§ 1. Öppnande av mötet.                                                Ordföranden

§ 2. Fastställande av dagordning.                                   Sekreteraren

§ 3. Föregående protokoll.                                               Sekreteraren

§ 4. Verksamhet                                                                 Ordförande + ansvariga

§ 4.1 Ekonomi och medlemmar                                       Kassör
                      - Ekonomi
                      - Ständigt medlemskap                    
                      - Rekrytering
§ 4.2 Genomförd verksamhet                                           Ansvarig ledamot

                      - FV Ordförandekonferens
                      - SMKR centrala möte
                      - Deltagande på årsmöten

§ 4.3 Kommande verksamhet                                           Ansvarig ledamot

                      - Årlig resa
                      - Föredragscafé
                      - Filmafton

§ 4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete               Ordförande

                      - Ändring av styrelse för framtiden
                      - Utmärkelser och medaljer
                      - Ny verksamhetsöverenskommelse
                      1 juli
                      - SFF möjlighet att annonsera i Kamrat-
                      bladet samt tillgång till medlemsregister
                      - Examens deltagande gåvor?
                      - Utveckling av sociala media
                     
§ 5. Veteranstöd                                                                     POC Veteranstöd

                      - Vad gör vi i Föreningen?

§ 6. Traditionsärenden                                                         POC Traditionsvård

                      - Info om SVMM
                      - Kullabergsansvarig
                      - A32

§ 7. Kamratbladet.                                                                 Redaktör

                      - Våren 2017 innehåll?
                      - Ordförandes bidrag KamratBladet

§ 8. Inkommen post/mail                                                       Sekreteraren

§ 9. Övriga frågor.

§ 10. Beslut från styrelsemötet                                              Ordföranden

§ 11. Nästa möte.                                                                       Sekteretaren
2017-05 -22   , 1500 – 1630

§ 12. Ordföranden avslutar mötet.                                         Ordföranden


PROTOKOLL styrelsemöte
                                                                                       
Möte:                     Styrelsemöte
Tid:                       2017-04-24                    
Plats:                       Ordinarie lokal, föreningens styrelserum
Närvarande:                     Hans Hansson, Per Olin, Stefan Nordgren, Johnny Neinhart
Förhinder:                     Thomas Grevholm, Ingmar Stenbeck, Bengt-Åke Andersson
--------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.     Ordföranden öppnande mötet.
Mötet var beslutsmässigt

§ 2.      Dagordningen fastställdes

§ 3.     Föregående protokoll

Lästes upp. Lades till handlingarna

§ 4.     Verksamhet
§ 4.1 Ekonomi och medlemmar
Föreningen har erhållit verksamhetsbidraget för 2017 från FMTS omfattande 35 tusen. Totalt omfattar föreningens ekonomi ca 80 000. Till detta tillkommer 2017 års medlemsavgifter på bedömt ca 11 tusen samt frivilliga bidrag om ca 3 tusen.

Ordförande tog upp frågan om ständigt medlemskap. Kassören meddelade att ca 2/3 av medlemmarna var ständiga medlemmar. Ordförande påpekade att det fanns intet skrivet om ständigt medlemskap i kamratföreningens stadgar. Beslut om ständigt medlemskap har varit ett styrelsebeslut tidigare. Efter diskussion kom styrelsen fram till att det finns inget som hindrar styrelsen från att ta ett nytt beslut i denna fråga.
Då föreningen behöver förbättra sin ekonomi för att kunna erbjuda fler intressanta aktiviteter under året fattade styrelsen beslut att f ro m årsmötet 2018 ta bort det ständiga medlemskapet.

Beslut: Styrelsen beslutar att ständigt medlemskap i Flottiljområdets kamrat- och veteranförening upphör att gälla i samband med detta verksamhetsårs utgång. F r om verksamhetsåret 2018 betalar alla medlemmar medlemsavgift.

Rekrytering av nya medlemmar diskuterades. En första åtgärd var att uppdatera informationsbladet om hur man blir medlem i kamratföreningen samt säkerställa att informationen på EMILIA (det lokala Intranätet) är rätt. Stefan Nordgren fick i uppgift att plasta in informationsbladet och säkerställa att det kom upp på anslagstavlor inne på FMTS och MHS-H lokaler samt uppdatera EMILIA.

Beslut: Stefan Nordgren, FMTS, fick i uppgift att plasta in informationsbladet samt säkerställa uppsättandet på anslagstavlor inne på FMTS och MHS-H lokaler och uppdatera EMILIA.

Under diskussionen framkom följande förslag på olika rekryterings- och marknadsföringsåtgärder;
- Bilda en sluten Facebooksgrupp
- Uppdatera föreningens hemsida så det blir mer attraktiv
- Ge alla som blir pensionärer vid FMTS och MHS-H gratis medlemskap 1 år
- Tag fram någon present/stipendium att dela ut vid examen, värnpliktsavslut
- Sprid Kamratbladet till bibliotek m fl platser
- Ordna veteranlunch 1ggr/månad
- Ordna en webbshop med lämpliga artiklar som beskriver kamratföreningen
- Tag fram ett historiskt presentationsunderlag och erbjud myndigheten att informera om detta och kamratföreningen vid kursstarter
- Ordna fler familjeevenemang
- Ordna studiecirklar
- Arrangera rundvandringar inne på flottiljområdet i samverkan med FMTS/MHS-H för medlemmar

Då styrelsen är begränsad i sitt antal beslöt man att successivt försöka införa olika åtgärder för att stimulera intresset för att bli medlem i kamratföreningen.

§ 4.2 Genomförd verksamhet
Ordförande har deltagit i Flygvapnets ordförandekonferens i Uppsala den         29-30 mars. Ordförande har tagit fram ett sammanfattande dokument från det mötet och delgivit styrelsen. Sammanfattning gick ut med kallelsen till detta styrelsemöte.

Ordförande deltog i SMKR centrala möte på LedR I Enköping den 4-5 april. Ordförande har tagit fram ett sammanfattande dokument från det mötet och delgivit styrelsen. Sammanfattning gick ut med kallelsen till detta styrelsemöte.

Utöver detta så har föreningen erhållit inbjudan att delta i ett stort antal närliggandes kamratföreningars årsmöten. Föreningen har varit representerad vid Lv 6 kamrat-förenings årsmöte men av andra skäl tvingats tacka nej att närvara vid övriga erhållna inbjudningar.
         
§ 4.3 Kommande verksamhet
Under våren 2017 planeras en föreningsresa till Göteborg. Kallelse finns med i utskick till medlemmarna i början av maj. Nästa utskick sker i augusti/september innehållande höstens aktiviteter.
Nordiskt kamratföreningsmöte genomförs i Halmstad 14-18 juni 2017. Ordförande tog på sig att medverka så mycket som det gick för kamratföreningens räkning.
                   
§ 4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete         
Ordförande tog upp behovet av att se över styrelsens sammansättning. Ordförande föreslog att förelägga myndigheten samt valberedningen följande förändringar till 2018 års årsmöte;
- Myndigheternas representanter väljs inte in i styrelsen utan adjungeras till styrelsen vid varje tillfälle. Ordförande tar upp detta med CFMTS och C MHS–H.

Valberedningen får redan nu i uppdrag att ta fram ett förslag på en styrelse som om- fattar följande kompetenser inför 2018 års årsmöte;
- Ordförande
- Kassör
- Sekreterare
- Museiföreståndare/Traditionsansvarig ingående i styrelsen samt ansvarig för museet
- Rekryteringsansvarig
- Kommunikationsansvarig, ansvarig sociala medier
- Redaktionsansvarig Kamratbladet
- Verksamhetsplaneringsansvarig
- Veteranansvarig

Valberedningen måste rekrytera det maxantal, 9 st, av styrelseledamöter som föreningens stadgar medger om verksamheten skall kunna utvecklas, medlemsservicen ökas och ett bredare utbud på aktiviteter och information erbjudas. Till detta kommer de adjungerade ledamöterna från FMTS (1st) och MHS-H (1st).

Förutom att få in rätt kompetens i styrelsen så måste valberedningen säkerställa att de tänkta styrelsemedlemmarna förstår vad det innebär att ta ett förtroende uppdrag i en förening. Man avkrävs en närvaro och en arbetsinsats även utanför d.v.s. mellan styrelsemötena.

Ordförande tog frågan om föreningen har några medaljer eller andra framtagna presenter för att kunna dela ut för förtjänstfulla insatser för föreningens bevarande och utveckling.
Svaret var nej men styrelsen såg ett behov av att skaffa något av detta inför framtiden då föreningens ekonomi och arbetskraft finns.

Beslut: Styrelsen tog beslutet att när tid, pengar och arbetskraft finns skall bestämmelser och föreslag på medaljer samt andra presenter tas fram.

Ordförande har sett över verksamhetsöverenskommelsen med FMTS. Styrelsen biföll ordförandens ändringsförslag och beslöt att ordförande tar kontakt med C FMTS och C MHS H för att få en ändring tillstånd av verksamhetsöverenskommelsen. Nuvarande verksamhetsöverenskommelse gäller till 1 juli 2017 och fölängs med ett år i taget om ingen föreslår något annat.

Beslut: Ordförande tar upp förslagna förändringar i verksamhetsöverenskommelsen med CFMTS och C MHS-H och försöker få tillstånd en ny överenskommelse gällande till 2020

SFF framförde en fråga via ordförande till styrelsen. Fanns det en möjlighet att få annonsera i vårt kamratblad? En ersättning på upp till 500kr kunde erhållas. Styrelsen såg inget hinder utan beslöt att Ordförande skulle kontakta SFF och lämna ett positivt besked.

Beslut: Styrelsen beslöt att ordförande kontaktar SFF i denna fråga.

Ordförande ställde frågan om kamratföreningen deltar i examen genom att dela ut någon form av gåva? Styrelsen redogjorde för att så var inte fallet för närvarande men såg inget hinder att man på sikt då lämpliga gåvor framtagits för olika ändamål kunde införa detta. Frågan avvaktar tills förslag på lämpliga gåvor samt till vem och när finns framme.

Styrelsen diskuterade användandet av sociala medier. Föreningen har en hemsida som behöver uppdateras.

Beslut: Styrelsen beslöt att då lämplig och villig intresserad person fanns så skulle framförallt hemsidan uppdateras och efter det skulle föreningen skap en sluten Facebooksida.        

§ 5.     Veteranstöd
Ingen verksamhet genomförd. Magdalena Ribbentjärn skall bjudas in till nästa styrelsemöte för att klara ut vad som förväntas av oss som kamratförening i denna fråga.

§ 6.     Traditionsärenden        
A32 Lansen
Ordföranden har varit i kontakt med F10 kamratförening för att undersöka om de kan hjälpa oss i denna fråga. Jonny redogjorde för alla turer kring A32. Styrelsen beslöt att avvakta åtgärder tills myndigheten, FMTS, återigen gjort en undersökning av om det är möjligt att åtgärda planet samt kostnader för det. Jonny skulle prata med C FMTS om att sponsra en resa för A Sundström från Flygvapenmuseet som kan göra en förnyad besiktning.

Beslut: Styrelsen beslöt att avvakta åtgärder på A32 Lansen tills myndigheten, FMTS, återigen gjort en undersökning av om det är möjligt att åtgärda planet samt kostnader för det.

Kullabergsansvarig
Ordförande har varit i kontakt med Anders Hed som lovat att vara fortsatt kontaktperson i detta ärende. Det som står närmast på tapeten är en ceremoni den 25 maj på plats i Kullaberg där planet störtade. Ordförande skall undersöka med C F17 om det går att få en överflygning den 25 maj kl 1147 enligt givna koordinater. Orsaken till att uppmärksamma detta en gång till var att en släkting till en av de omkomna som inte fick inbjudan till förra ceremonin hört av sig till FV chefen och var mäkta upprörd. Det finns en ambition från flygvapenledningens sida att det görs något det är därför som kamratföreningen via sin förra styrelse agerat.

Info om SVMM. Svenska Militära Minnesmärken har/håller på att kartlägga alla nationella och internationella minnesmärken. Om föreningen vårdar något minnesmärke som inte står på militär mark kan få ett litet bidrag från SV MM att sköta minnesmärket.


§ 7.     Kamratbladet
Beräknad utgivning i juni månad


§ 8.     Inkommen post/mail
NIL


§ 9.     Övriga frågor.
NIL


§ 10. Beslut tagna av styrelsen

Beslut: Styrelsen beslutar att ständigt medlemskap i Flottiljområdets kamrat- och veteranförening upphör att gälla i samband med detta verksamhetsårs utgång. F r om verksamhetsåret 2018 betalar alla medlemmar medlemsavgift.

Beslut: Stefan Nordgren, FMTS, fick i uppgift att plasta in informationsbladet samt säkerställa uppsättandet på anslagstavlor inne på FMTS och MHS-H lokaler och uppdatera EMILIA.

Beslut: Nordiskt kamratföreningsmöte genomförs i Halmstad 14-18 juni 2017. Ordförande tog på sig att medverka så mycket som det gick för kamratföreningens räkning.

Beslut: Styrelsen tog beslut att valberedningen redan nu får i uppdrag att ta fram ett förslag på en styrelse som omfattar följande kompetenser inför 2018 års årsmöte;
- Ordförande
- Kassör
- Sekreterare
- Museiföreståndare/Traditionsansvarig ingående i styrelsen samt ansvarig för museet
- Rekryteringsansvarig
- Kommunikationsansvarig, ansvarig sociala medier
- Redaktionsansvarig Kamratbladet
- Verksamhetsplaneringsansvarig
- Veteranansvarig

Valberedningen måste rekrytera det maxantal, 9 st, av styrelseledamöter som föreningens stadgar medger om verksamheten skall kunna utvecklas, medlemsservicen ökas och ett bredare utbud på aktiviteter och information erbjudas. Till detta kommer de adjungerade ledamöterna från FMTS (1st) och MHS-H (1st).

Förutom att få in rätt kompetens i styrelsen så måste valberedningen säkerställa att de tänkta styrelsemedlemmarna förstår vad det innebär att ta ett förtroende uppdrag i en förening. Man avkrävs närvaro på styrelsemöten och en arbetsinsats även utanför dvs mellan styrelsemötena.

Beslut: Styrelsen tog beslutet att när tid, pengar och arbetskraft finns skall bestämmelser och föreslag på medaljer samt andra presenter tas fram.

Beslut: Ordförande tar upp förslagna förändringar i verksamhetsöverenskommelsen med CFMTS och C MHS-H och försöker få tillstånd en ny överenskommelse gällande till 2020

Beslut: Styrelsen beslöt att SFF får annonsera i vårt kamratblad och att ordförande kontaktar SFF i denna fråga.

Beslut: Styrelsen beslöt att då lämplig och villig intresserad person fanns så skulle framförallt hemsidan uppdateras och efter det skulle föreningen skap en sluten Facebooksida.

Beslut: Styrelsen beslöt att avvakta åtgärder på A32 Lansen tills myndigheten, FMTS, återigen gjort en undersökning av om det är möjligt att åtgärda planet samt kostnader för det.
         
§ 11. Nästa styrelsemöte
Sker 2017-05-22, kl 1500 – 1630 på ordinarie sammanträdesplats


§ 12. Ordföranden avslutade mötet
Vid protokollet
                                                                                        Justeras
Hans Hansson                                                                 Hans Hansson
Sekr (tf)                                                                                       Ordf