ORGANISATION

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
Ordföranden
Flygkamrater
Jag har precis klivit på som ordförande i föreningen full med ambitioner att göra ett bra jobb som gagnar alla medlemmar. När jag är ny på en post så försöker jag så fort som möjligt sätta mig in i verksamheten . Det gör jag genom att prata med styrelsemedlemmar, medlemmar samt läsa in mig på allt skriftligt underlag som finns.

Jag har kallat till två möten ett konstituerande möte och ett styrelsemöte efter årsmötet för att lägga upp riktlinjerna inför resterande del av 2017. Då alla valda, av olika skäl, inte har möjlighet att delta alltid så har vi knappt varit beslutsmässiga på de genomförda mötena. Detta blev upprinnelsen till att jag redan nu vill initiera valberedningen så att vi till nästa årsmöte har en slagkraftig styrelse.

Jag kan redan nu konstatera att de är några saker som jag vill förändra för att få verksamheten att blomstra. Just nu är vi beroende av ett fåtal tappra eldsjälar som finns i styrelse och museiverksamheten. Jag har därför redan nu tankar på att initiera valberedningens arbete inför nästa årsmöte om vi skall kunna utveckla föreningen så att den blir attraktiv att söka medlemskap i.

Jag tog upp behovet av att se över styrelsens sammansättning på vårt första styrelsemöte. Mitt föreslog är att förelägga myndigheten samt valberedningen följande förändringar till 2018 års årsmöte;
- Myndigheternas representanter väljs inte in i styrelsen utan adjungeras till styrelsen vid varje tillfälle. Jag kommer att ta upp detta med CFMTS och C MHS–H.

Valberedningen får redan nu i uppdrag att ta fram ett förslag på en styrelse som omfattar följande kompetenser inför 2018 års årsmöte;
- Ordförande
- Kassör
- Sekreterare
- Museiföreståndare/Traditionsansvarig ingående i styrelsen samt ansvarig för museet
- Rekryteringsansvarig
- Kommunikationsansvarig, ansvarig sociala medier
- Redaktionsansvarig Kamratbladet
- Verksamhetsplaneringsansvarig
- Veteranansvarig

Valberedningen måste rekrytera det maxantal, 9 st. arbetande styrelsemedlemmar, som föreningens stadgar medger om verksamheten skall kunna utvecklas, medlemsservicen ökas och ett bredare utbud på aktiviteter och information erbjudas. Till detta kommer de adjungerade ledamöterna från FMTS (1st) och MHS-H (1st).

Detta ställer krav på alla oss som är medlemmar. Vi medlemmar måste engagera oss och vara beredd att ställa upp för föreningen genom att ta på oss styrelseposter, museiarbete och andra arbetsuppgifter som måste utföras i föreningen utan att man är invald i styrelse.

Förutom att få in rätt kompetens i styrelsen så måste valberedningen säkerställa att de tänkta styrelsemedlemmarna förstår vad det innebär att ta ett förtroende uppdrag i en förening. Man avkrävs en närvaro och en arbetsinsats även utanför d.v.s. mellan styrelsemötena.
Om valberedningen nu inte lyckas med att få fram den arbetskraft och de 9 styrelsemedlemmarna som våra stadgar medger så ser jag ingen möjlighet att utveckla föreningen och då avser jag ställa min plats till förfogande på nästa årsmöte för någon annan som har förmågan att driva verksamheten framåt med idag befintlig organisation.

Jag vet att styrelsen vill verka för ett ökat engagemang för alla medlemmar, men vid de diskussioner vi hitintills genomfört så anser vi att vi inte räcker till för annat än genomföra det magra program som varit de sista åren.
Är föreslagna aktiviteter kanske inte de rätta? Varför inte ta och skriva några rader till oss i styrelsen om vad ni vill att vi skall ha för aktiviteter. Skriv på flygkamrat@spray.se
Är det för många verksamheter med årsmöte/föredrag, föreningsresa, två föredragscaféer och en filmafton samt veckovis arbete i förbandsmuseet för några entusiaster? Utöver detta har styrelsen knappt sex styrelsemöten, några redaktionsmöten för tidningen samt ett antal centrala/regionala samverkansmöten för kamratföreningar inom SMKR.

Styrelsen är tacksam för förslag hur ni medlemmar vill utveckla föreningen till en mer aktiv sammanslutning där styrelsearbetet stödjer det som medlemmarna vill åstadkomma.
Skicka in funderingar per post eller hellre e-post. Ni som ännu inte har anmält e-post, vänligen gör detta för att minimera utskickskostnader.

Några medlemmar bidrar förtjänstfullt till utvecklingen av vårt förbandsmuseum, där kanske fler vill/kan engagera sig. Styrelsen är minimalistisk – endast sex ledamöter jämte ordföranden. Här får fler plats, eftersom stadgarna säger lägst sju – högst nio.

Nästa fråga som jag uppmärksammande är det ständiga medlemskapet. Det står inget nämnt om detta i våra stadgar utan en tidigare styrelse har tagit ett styrelsebeslut i denna fråga. Vid vårt första möte diskuterade vi det ständiga medlemskapet och styrelsen beslöt att upphäva det ständiga medlemskapet f r om årsmötet 2018.
Vi är idag 310 medlemmar, varav över 200 ständiga medlemmar. Det innebär att ca 110 betalar årsavgift á 150 kr. Detta ger ingen muskelkraft åt styrelsen att arrangera något då vi ständigt lider brist på pengar för våra arrangemang. Tacknämligt är det flera som ger frivilliga bidrag men vi kan inte driva en verksamhet på frivilliga bidrag som vi inte vet från år till år hur stora de blir.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Med vänliga flygarhälsningar
På uppdrag av styrelsen                                           Hans Hansson, ordförande