ORGANISATION

Flottiljområdets Kamrat och Veteranförening  

Förslag till dagordning för årsmöte 2017

§ 1.   Mötets öppnande
§ 2.   Parentation över avlidna medlemmar
§ 3.   Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
§ 4.   Val av justerare/rösträknare
§ 5.   Årsmötet utlyst enligt stadgarna
§ 6.   Fastställande av dagordning
§ 7.   Motioner och fullmakter
§ 8.   Protokoll från årsmötet 2016
§ 9.   Kassörens rapport från verksamhetsåret 2016
§ 10. Revisionsberättelse
§ 11. Styrelsens årsberättelse från verksamhetsåret 2016
§ 12. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen,
      firmatecknare, ordföranden och kassören var för sig
§ 13. Verksamhetsplan 2017
        - Förslag till verksamhet
        - Förslag till budget
§ 14. Stadgeändring
§ 15. Val av föreningsordförande för verksamhetsåret 2017
       - Styrelsens förslag: Hans Hansson
§ 16. Val av styrelseledamöter
§ 17. Val av revisorer samt suppleanter för dessa
§ 18. Val av valberedning (två funktionärer)
§ 19. Fastställande av årsavgift
§ 20. Traditionsvård, orientering
§ 21. Veteranfrågor, orientering
§ 22. Kamratbladet, orientering
§ 23. Övriga frågor
§ 24. Mötets avslutande

Kamratlig middag på Konvaljmässen
Flottiljområdets Kamrat och Vetranförening                                 Protokoll ÅRSMÖTE                                 Sid 1 (3)
                                                                                                                                2017-03-09


§
1. Föreningsordförande Ulf Crona hälsade alla hjärtligt välkomna och då särskilt de representanter ur gästande kamratföreningar och organisationer som inbjudits att närvara samt förklarade därefter mötet öppnat.

§2. Föreningsordföranden utlyste parentation över medlemmar som avlidit under året. Parentationen inleddes med att Lars Balkö tände ett ljus och därefter genomfördes en stunds stillhet.

§3. Föreningens ordförande, Ulf Crona, valdes till att leda årsmötesförhandlingarna och Anders Hed valdes till mötessekreterare.
Mötesordföranden tackade för förtroendet.

§4.   Lars Balkö och Carl-Olof Edman valdes till justerare/rösträknare.

§5. Årsmötet befanns vara utlyst enligt stadgarna.

§6. Föreslagen dagordning fastställdes.

§7. Inga motioner hade inkommit, ej heller några fullmakter hade inlämnats      
 
§8. Protokoll från årsmötet 2016 godkändes, och lades därefter till handlingarna.

§9. Kassören informerade om balans- och resultaträkning.
Han fortsatte sen att informera om föreningens ekonomiska läge och att föreningen under 2016 har en god ekonomi.

§10. Revisionsberättelsen lästes upp av Stefan Gustafsson. Revisorerna föreslog årsmötet ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåretåret 2016.

§11. Styrelsens årsberättelse redovisades godkändes.

§12. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Firmatecknare: Styrelseordförande och kassör, var för sig.

§13. Verksamhetsplan och budget för 2017.
Föreningens sekreterare informerade om styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017 innehållande årlig resa under försommaren samt filmafton med krigarmiddag under hösten. Fortsätter med föredragscafé, fika med ett kort föredrag. Fortsatt utgivning av Kamratbladet planeras med två nummer.        
                                                                                                               
                                                              Sid 2 (3)

Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2017 godkändes.

§14. Stadgeändringar
Inga stadgeändringar förelåg.

§ 15. Beslöts att som ordförande för ett år (2017) välja Hans Hansson.

§16. Valdes som styrelseledamöter på två år (2017-2018), samtliga omval:
Stefan Nordgren, FMTS repr i styrelsen.
Bengt Åke Andersson

Valdes som styrelseledamot på två år (2017-2018), nyval:
Thomas Grevholm, MHS H representant i styrelsen
Kvarstående styrelseledamöter på ett år (2017):
Per Olin
Johnny Neinhart
Ingemar Stenbeck

§17. Valdes till revisorer på ett år, båda omval:
Stefan Gustafsson
Torsten Nilsson
Valdes till revisorssuppleanter på ett år, båda omval:
Ralf Wallander
Lars Eriksson

§18. Valdes till valberedning på ett år, båda omval:
Kent Kristiansson, sammankallande
Kjell Persson
                                                                                                                                                              Sid 3 (3)

§19. Styrelsen föreslog att nuvarande årsavgift på 150 kr kvarstår.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

§20. Traditionsvård.
Lars Balkö informerade om förbandsmuseet och tog bl a upp att museet haft många besökare under 2016.

§ 21. Kamratbladet:
Ordföranden informerade hur vi med stöd av FMTS även i framtiden ska kunna ge ut Kamratbladet och att vi gärna ser bidrag från medlemmarna till det kommande sommar numret.

§22. Veteranfrågor
Ingen information

§22. Övriga frågor:
Ordföranden redogjorde för arbetsläget för A32 Lansen.
Information om Kullabergshaveriets ceremoni gavs.
Ordföranden informerade om Nordiskt Kamratföreningsmöte i Halmstad den 15-18 juni 2017. Frivilliga krafter behövs för stöd i olika avseenden.

§23. Ordföranden Ulf Crona tackade styrelsen för det arbete som de lagt ner under året som gått
och avtackade särskilt Anki Lindau (som avgick 2016) och Anders Hed. Därefter överlämnades ordförandeklubban till Hans Hansson som avtackad avgående ordförande Ulf Crona och tackade för för de sex år som han avsatt för vår förenings gagn.
Ordföranden förklarade därefter mötet avslutat, och hälsade välkomna till följande årsmötesmiddag.
 Vid protokollet

Anders Hed
Sekreterare
Justeras:                                

Ulf Crona                        Lars Balkö    Carl-Olof Edman
Föreningsordförande   Justerare      Justerare